หลักสูตร เดือน พฤษภาคม 2563

1. การบริหารคลังสินค้า อ.สัมฤทธิ์ ชุนหรัศมิ
2. การกระตุ้นยอดขายให้ถึงเป้า ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
3. กลยุทธ์การติดตามหนี้ อ.องอาจ ฉันทะสมบัติ
4. กลยุทธ์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ อ.ภูว์สมิง กองเกิด
5. Effective English Writing อ.สุธาสินี
6. กลยุทธ์การมัดใจลูกค้าด้วยการบริการ อ.วสันต์ ฤทธิ์มนตรี
7. คิดไทยพูดอังกฤษ (The Cross Program) ดร. เดวิด ถมังรักษ์สัตว์

 

หลักสูตร เดือน มิถุนายน 2563
1. การเป็นวิทยากรมือชีพ ดร.สุกิจ บำรุง
2. การสื่อสารประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ อ.บรรพต ฉายมุกดา
3. กฏหมายเกี่ยวกับแรงงานที่นายจ้างต้องทราบ ดร.ชยุทรพงค์ นิลอ่อน
4. การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์
5. เลขานุการยุคใหม่ อ.สุธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต
6. หัวใจสำคัญ การขายและการตลาดออนไลน์ อ. บรรพต ฉายมุกดา
7. การทำงานเป็นทีม อ.ภูมิสมิง กองเกิด

 

หลักสูตร เดือน กรกฏาคม 2563
1. การออกแบบการบริการให้ทันสมัยโดนใจผู้ใจบริการ อ.ภูว์สมิง กองเกิด
2. การพูดในที่ชุมชนอย่างมืออาชีพ ดร.สุกิจ บำรุง
3. การออกหนังสื่อเตือน อย่างถูกต้องและถูกกฎหมายแรงงาน ดร. ชยุทธพงค์ นิลอ่อน
4. การสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง ดร.สุกิจ บำรุง
5. กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์ อ.แสงอุษา โลจนานนท์
6. การพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็นมืออาชีพ อ.วสันต์ ฤทธิ์มนตรี
7. การขายในยุคภาวะวิกฤษเศษรกิจ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

 

หลักสูตร เดือน สิงหาคม 2563
1. เทคนิคการจัดการประชุม การควบคุม การบริหารการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ อ.ประสงค์
2. ผู้นำองค์กรยุคใหม่ นำอย่างได้งาน และได้ใจลูกน้อง อ.ภูว์สมิง กองเกิด
3. เทคนิคการการขายให้ยอดขายทะลุเป้าในช่วงไตรมาศสุดท้ายของปี ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
4. การทำงานเชิงรุกและการพัฒนาความคิดเชิงบวก ดร.สุกิจ บำรุง
5. เทคนิคการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์
6. การสร้างอัธยาศัยไมตรี ทางโทรศัพท์อย่างประทับใจเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ด้วยภาษาไทยและอังกฤษ อ.ประภาภร์ พนัสพรประสิทธิ์
7. เทคนิคการกำหนด KPI บนพื้นฐาน Balanced Scorecard อ.บดี ตรีสุคนธ์

 

หลักสูตร เดือน กันยายน 2563
1. เทคนิคการทำสัญญาจ้างและการจัดทำกฎระเบียบข้อบังคับ (ภาคปฏิบัติ) ดร.ชยุตพงศ์ นิลอ่อน
2. เทคนิคการปรับปรุงกระบวนงานและทำงานเชิงรุกสำหรับ HR อ.บดี ตรีสุคนธ์
3. เทคนิคการเป็นวิทยากรกิจกรรมและนักนันทนาการมืออาชีพ ดร.สุกิจ บำรุง
4. เทคนิคการสร้างอำนาจในการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวใจลูกค้าให้สำเร็จ อ.พรเทพ ฉันทนาวี
5. เทคนิคบริหารจูงใจลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์
6. เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบมืออาชีพ อ.สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ
7. บริการอย่างเหนือกว่าด้วย Service Excellence อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

 

หลักสูตร เดือน ตุลาคม 2563
1. หัวหน้างานกับการให้คำปรึกษาและการสร้างกำลังใจ อ.พรเทพ ฉันทะนาวี
2. EQ AT WORK อ.แสงอุษา โลจนานนท์
3. Effective Presentation Skills Workshop (English) - MS. Suthasinee Kriengsakpichit
4. กลยุทธ์การติดตามหนี้ภาคสนาม อ.องอาจ ฉันทะสมบัติ
5. กลยุทธ์การขาย – การบุกตลาดต่างจังหวัดที่ทรงพลัง ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
6. การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน อ.สุธี พนาวร
7. การจัดทำกฎระเบียบข้อบังคับการทำงาน ดร.ชยุธ พงศ์นิลอ่อน

 

หลักสูตร เดือน พฤศจิกายน 2563
1. Logistic & Supply chain Management อ.สมชาย ชุนหรัศมี
2. การบริหารลูกค้ารายใหญ่ (KEY ACCOUNT MANAGEMENT) ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
3. พลิกอารมณ์โกรธของลูกค้าได้อย่างไร ให้เป็นความพึงพอใจ อ.วสันต์ ฤทธิ์มนตรี
4. ปลุกพลังความคิด พิชิตใจลูกค้า อ.บรรพต ฉายมุกดา
5. กลยุทธ์การวางเป้าหมายและควบคุมการทำงานด้วยวิธี OKRs อ.ภูว์สมิง กองเกิด
6. การเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ อ.สุธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต
7. การบริหารและพัฒนาระบบธุรการ อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

 

หลักสูตร เดือน ธันวาคม 2563
1. เทคนิคการแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงาน และการให้คำปรึกษาอย่างสร้างสรรค์ อ.บดี ตรีสุคนธ์
2. เทคนิคการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด (อีเว้นท์) อย่างมืออาชีพ อ.ชูสิทธิ์ ชาญสง่าเวช
3. นโยบายสินเชื่อ และการควบคุมสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ อ.องอาจ ฉันทสมบัติ
4. ระบบจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ Effective document management systems อ.จิราวัฒน์ พิศิษฐ์พงศา
5. Sale planing ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
6. การวางแผน การจัดระเบียบงาน และการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์

 

อบรม บริษัท อดามา (ประเทศไทย)
หลักสูตร ADAMA Growing
STRONG

อบรม บริษัท HANKYU HANSHIN EXPRESS
หลักสูตร HANKYU HANSHIN EXPRESS
Good & Smart Team

 

Copyright © 2017 Apachai Co.,Ltd. (สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 บริษัท อาภาฉาย จำกัด)